Så påverkas privatekonomin 2016 av höstbudgeten

horse-chestnut-tree-275921_1920

Regeringen presenterar relativt många förslag som ger mindre pengar i plånboken 2016 där lägre jobbskatteavdrag för höginkomsttagare, sänkt ROT-avdrag från 50 till 30 procent och höjd skatt på diesel och bensin med 60 respektive 66 öre litern är de förslag som blir mest kännbara.

Pensionärer med inkomstpension och föräldrar med föräldrapenning på grundnivån är de grupper som får den största privatekonomiska förstärkningen. Dessutom görs miljardsatsningar för att fler ska få jobb.

Nu när avdraget för privat pensionssparande försvinner och skatten på ISK och kapitalförsäkring samtidigt höjs finns risk att många upphör med sitt långsiktiga sparande och det vore olyckligt. Mitt råd är att fortsätta spara långsiktigt och gärna i ISK eller kapitalförsäkring som fortfarande kommer att vara bra sparformer med låg beskattning.

Mer pengar i plånboken 2016:

 1. Pensionärer får sänkt skatt med upp till 250 kronor i månaden
 2. Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 225 kr till 250 kr per dag
 3. Gratis medicin för barn under 18 år
 4. Bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas

 

Mindre pengar i plånboken 2016

 1. Jobbskatteavdraget trappas av vid inkomster över 50 000 kr/månad
 2. Gränsen för statlig skatt räknas inte upp (fler får betala statlig skatt)
 3. Höjd diesel- och bensinskatt med 60 respektive 66,25 öre per liter
 4. ROT-avdraget sänks från 50 till 30 % av arbetskostnaden
 5. Taket för RUT-avdrag sänks från 50 000 till 25 000 kronor
 6. Avdraget för privat pensionssparande slopas helt
 7. Skatten på ISK och kapitalförsäkring höjs
 8. Skattereduktionen för gåvor till välgörande ändamål slopas
 9. Dyrare hemtjänst med upp till 2 500 kronor per år
 10. Dyrare att anställa yngre och äldre på grund av höjda arbetsgivaravgifter

 

En sammanfattning av plånboksförslagen för 2017

 1. Gratis öppenvård för alla över 85 år
 2. Gratis tandvård för barn och unga upp till 21 år
 3. Avskaffad jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen
 4. Fria preventivmedel för kvinnor upp till 21 år

 

Mer om förslagen

Förslagen väntas träda i kraft 1 januari 2016 om inget annat anges. 

 1. Pensionärer får sänkt skatt
  Det förhöjda grundavdraget höjs så att skatteskillnaden mellan lön och pension försvinner helt på inkomster upp till 10 000 kronor i månaden. Skattesänkningen blir ca 250 kronor i månaden vid pensionsinkomster på 10 000 kronor i månaden och minskar sedan ner till 0 kronor vid en pensionsinkomst på 20 000 kronor i månaden. Pensionsmyndigheten har tidigare meddelat att inkomst- och tilläggspensionen ökar med 4,2 procent nästa år, i genomsnitt 340 kronor i månaden efter skatt.
 2. Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs
  Grundnivån höjs från 225 till 250 kronor per dag vilket innebär en höjning från 6 750 till 7 500 kronor i månaden före skatt. Vanligtvis uppgår föräldrapenningen till knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, men föräldrar som haft låg inkomst eller saknat inkomst får ersättning på grundnivån. 
 1. Gratis medicin för barn under 18 år
  Förslaget gäller alla läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. I dag kostar receptbelagd medicin som mest 2 200 kronor per år och barn.
 1. Bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas
  Enligt nuvarande regler kan sjukpenning utbetalas under maximalt 914 dagar eller 2,5 år.
  Från och med 1 februari 2016 slopas den bortre gränsen. Det innebär att långtidssjuka kan få fortsatt sjukpenning.
 2. Höginkomsttagare får lägre jobbskatteavdrag
  Jobbskatteavdraget trappas av på inkomster över 50 000 kronor i månaden och vid inkomster över 123 300 kronor i månaden ges inget jobbskatteavdrag. Förslaget innebär att den högsta marginalskatten ökar från 56,86 till 59,86 %. Ungefär 350 000 personer berörs av förslaget.
  jobbskatteavdrag
  För pensionärer försvinner hela jobbskatteavdraget vid en något högre inkomstnivå, 141 700 kronor i månaden. Det beror på att alla som har fyllt 65 år får ett högre jobbskatteavdrag.
 1. Gränsen för statlig skatt räknas inte upp
  Gränsen för när man börjar betala statlig skatt ligger nu vid en inkomst på 36 940 kronor i månaden. Tidigare har gränsen räknats upp årligen med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter. Med det nya förslaget räknas gränsen inte upp för 2016. För 2017 och framåt ska gränsen räknas upp med KPI + 1 procentenhet. Detta betyder att fler får betala statlig skatt och alla som i dag tjänar mer än cirka 37 000 kronor i månaden (cirka 1,1 miljoner personer) får betala drygt 100 kronor mer i skatt varje månad under 2016.
 2. Höjd diesel- och bensinskatt
  Diesel- och bensinskatten höjs med 60 respektive 66,25 öre litern inklusive moms.
  Kör du 1 500 mil om året i en bil som förbrukar 0,6 liter per mil ökar drivmedelskostnaden med ungefär 540 kronor om året. Du som bor på landet, i mindre städer eller inte kan utnyttja kollektivtrafik påverkas givetvis mest.
 3. ROT-avdraget sänks från 50 till 30 % av arbetskostnaden
  Maximalt avdrag på 50 000 kronor per person och år behålls men från och med 2016 får bara 30 procent av arbetskostnaden dras av. Förslaget innebär att en renovering/ombyggnad med arbetskostnader på 10 000 kronor blir 2 000 kronor dyrare. Ett jobb för 50 000 kronor blir 10 000 kronor dyrare.
 4. Taket för RUT-avdrag sänks från 50 000 kr 25 000 kronor
  Matlagning, läxläsning på gymnasiet och mer avancerat städarbete får inte längre omfattas av RUT-avdrag. Även i fortsättningen får halva arbetskostnaden dras av, men maximalt avdrag halveras till 25 000 per år för alla som inte fyllt 65 år vid årets ingång.Förslaget kan tyckas vara en stor sänkning men fortfarande kan ett singelhushåll köpa RUT-tjänster för 4 200 kronor i månaden med fullt RUT-avdrag. Ett hushåll med två vuxna kan köpa RUT-tjänster för 8 400 kronor i månaden med fullt RUT-avdrag.
 1. Avdraget för privat pensionssparande slopas helt
  Under 2014 var avdraget för privat pensionssparande 12 000 kronor per år.
  Under 2015 har avdraget begränsats till 1 800 kronor per år (150 kronor i månaden)
  Från och med 2016 slopas avdraget helt. Det är alltså mycket hög tid att avsluta alla automatiska överföringar till privat pensionssparande och välja en ny sparform, exempelvis ISK. 
 1. Skatten på ISK och kapitalförsäkring höjs
  Skatten höjs och en ny lägsta möjliga skattesats på 0,375 % av kapitalbehållningen införs.
  I år är skatten 0,27 % på kapitalbehållningen, alltså 270 kr om kapitalet på kontot är 100 000 kr.
  Som det ser ut nu är det troligt att skatten för 2016 landar på 0,375 %. Skatten höjs alltså, men det handlar inte om så stora belopp i kronor. Trots skattehöjningen är ISK och kapitalförsäkring även i fortsättningen bra sparformer med låg beskattning.
  Nu beräknas skatten enligt formeln: Statslåneräntan per den siste november x 30 %
  Enligt förslaget blir formeln: Statslåneräntan per den siste november + 0,75 x 30 %
 1. Skattereduktionen för gåvor till välgörande ändamål slopas
  Under 2012-2015 har man fått ett skatteavdrag när man har skänkt pengar till välgörande ändamål. Skatteavdraget har varit 25 procent av gåvans värde upp till ett gåvobelopp på max 6 000 kronor om året, vilket inneburit ett maximalt avdrag på 1500 kronor om året. Vid årsskiftet försvinner denna möjlighet, så ta gärna tillfället i akt och skänk pengar i år. 
 1. Dyrare hemtjänst
  Maxtaxan i äldreomsorgen uppgår i dag till 1 780 kronor i månaden. Från och med 1 juli 2016 föreslås maxtaxan bli 1 991 kronor i månaden, alltså en fördyring med upp till 211 kronor i månaden eller 2 532 kronor om året, beroende på om kommunerna väljer att öka avgiften enligt det nya maxtaket.
 2. Dyrare att anställa yngre och äldre
  För unga under 26 år är arbetsgivaravgiften nu 25,46 procent. Från och med 1 juni 2016 höjs avgiften till 31,42 procent. I och med detta har nedsättningen slopats helt vilket gör att det inte längre blir billigare för företagen att anställa personer under 26 år.För anställda och egna företagare över 65 år införs en särskild löneskatt på 6,15 %. Eftersom arbetsgivaravgiften och egenavgiften nu är 10,21 % kommer avgifterna att landa på 16,36%. (För personer under 65 år är full arbetsgivaravgift 31,42 % och full egenavgift 28.97%). En vanlig missuppfattning är att den nya löneskatten läggs på kommunalskatten och betalas direkt av den anställde. Så är det alltså inte, löneskatten är en form av arbetsgivaravgift som betalas av arbetsgivaren. Dessa två förslag har kritiserats för att det väntas leda till att färre arbetsgivare vill anställa yngre och äldre arbetskraft. 
 1. Gratis öppenvård för alla över 85 år
  Högkostnadsskyddet ligger nu på 1 100 kronor per år. Från och med 2017 föreslås att äldre över 85 år får gratis öppenvård. Vård på lasarett debiteras enligt nuvarande regler.
 2. Åldersgränsen för gratis tandvård höjs
  2017 höjs gränsen för gratis tandvård från 19 till 21 år och under 2018 höjs gränsen till 23 år. 
 1. Avskaffad jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen
  I dag är maximal jämställdhetsbonus 13 500 kronor per barn och föräldrarna själva bestämmer hur jämställdhetsbonusen fördelas. Enligt förslaget försvinner jämställdhetsbonusen i sin helhet
  1 januari 2017. I stället öronmärks en tredje månad för vardera föräldern. 

 

Budgetprocessen i korthet
21 september, kl 08.00: Budgetpropositionen presenteras på regeringens hemsida
21 september kl 13.00: Budgetpropositionen debatteras i riksdagen
Oktober – november 2015: Utskotten behandlar och sammanställer förslag för sina respektive områden. Finansutskottet sammanställer samtliga förslag.
December 2015: Riksdagen fattar beslut om statens budget för år 2016.

Länkar
Regeringens pressmeddelande om budgeten

/Bodil Hallin

Kommentera och diskutera gärna här eller i några av mina andra kanaler:
Facebook: Familjeekonom Bodil Hallin
Twitter: @BodilHallin
Instagram: familjeekonomen