Privatekonomiska nyheter 2019

Året börjar med en del oklarheter på grund av att en regering ännu inte är tillsatt. Moderaternas budget gäller och oavsett vem som styr Sverige 2019 kommer inkomstskatterna vara sänkta för löntagare och pensionärer. Däremot kan en tillkommande regering ändra på en del av Moderaternas budgetposter genom en ändringsbudget.

 

Riksbanken har aviserat om en höjning av reporäntan och beräknar höja ytterligare en gång under 2019. Detta påverkar i första hand lånen och en höjning av sparräntan lär nog dröja tills reporäntan är åter över noll.  Inflationstakten beräknas till ca 2 procent för 2019.

 

Det höga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och den stora bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens väntas bidra till att lönerna i näringslivet och i ekonomin som helhet stiger något snabbare framöver. Arbetsmarknaden är fortsatt stark även om sysselsättningen ökar långsammare framöver.

 

Hyreshöjningarna variera kraftigt i landet. Bara i Stockholm varierar det mellan 0,64 procent och 4,39procent. Hyresgästföreningen tror att förhandlingarna kommer att landa på ett snitt på runt 1 procent.

 

Här kommer en sammanställning av alla förändringar som påverkar din plånbok under 2019.

Läs hela inlägget >

Privatekonomiska nyheter 2018

2018 kan blir ett relativt gott privatekonomiskt år för de flesta. De förväntade löneökningarna ligger på 3 procent för kommande året och inflationen är ca en procent lägre vilket ger de flesta en reallöneökning i år. Pensionärer och personer med sjukersättning får sänkta skatter. Bolåneräntorna är fortsatt låga även om de sakta kommer höjas under andra halvan av 2018, då Riksbankens prognos visar en höjning av reporäntan från dagens minus 0,5 till minus 0,27 procent. Låga hyreshöjningar i snitt på under 1 procent och en arbetslöshet som fortsätter att sjunka är andra bidragande orsaker. 13 kommuner kommer höja sina skatter vilket kan resultera i flera hundralappar mindre i månaden för somliga. Prisbasbeloppet höjs i år med 700 kronor till 45 500 kronor. Detta påverkar flera socialförsäkringsförmåner som är knutna till prisbasbeloppet vilket innebär höjning av t.ex. garantipensionen, sjuk- och föräldraförsäkringen m.fl.

En sammanfattning av de främsta förändringarna som påverkar din ekonomi kan du läsa nedan.

Läs hela inlägget >

Hur påverkar höstbudgeten dig under 2018?

I denna höstbudget kommer regeringen med en rad förslag som påverkar plånboken. Några av grupperna som får mer i plånboken är pensionärer, barnfamiljer, studenter och de som lever på sjuk eller aktivitetsersättning.  Samtidigt höjs skatten på sparande i investeringssparkonto, flygresor och bensin för att nämna några. Den föreslagna höjningen av ISK-kontot har fått mycket negativ uppmärksamhet, främst för den politiska signalen den sänder om sparande, vilket jag helt håller med om. Det är ändå viktigt att poängtera att ISK –kontot även efter höjningen  är en mycket förmånlig sparform för de flesta sparanden i jämförelse med andra sparformer.

Ett förslag som flaggades för i vårens budgetproposition och som nu skrotades var att begränsa uppräkningen av den nedre och den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2018 till endast förändringen i konsumentprisindex (KPI). Det betyder att förslaget om att flera skulle betala den högre skatten inte blir av. Istället kommer den övre och nedre skiktgränsen räknas upp som vanligt med KPI +2%.

Regeringens höstbudget föreslår dessutom stora satsningar på skolan,  jobb, miljön, sjukvård, tull, försvar och polis.

Läs hela inlägget >

2017 Autumn Budget Bill

 

In this autumn budget, the government presents a series of proposals that affect our private economy. Some of the groups who gain from this budget are retirees, families with children, students and those living on sickness compensation or activity compensation. At the same time, the tax on savings (investment savings account), air travel and gasoline is raised to name a few. The proposed increase of the ISK account has received a lot of negative attention, mainly for the political signal it sends about savings, which I fully agree with. It is nevertheless important to point out that even after the tax increase, the ISK account is still a very advantageous savings form.

The government’s autumn budget also proposes major investments in schools, jobs, the environment, customs, defense and police.

Läs hela inlägget >

Hur hantera osäkerheten kring bolånen?

Var beredd men inte orolig. Det tror jag är bästa strategin för att hantera alla turer kring nya amorteringskrav, slopade eller sänkta ränteavdrag, fastighetsskatt och kommande räntehöjningar.

Strategi handlar om att se saker på lång sikt och väga in helhetsperspektivet. Vi behöver alla någonstans att bo. Bostadspriser, räntor och regler som bestäms av politiker och myndigheter kommer alltid att vara föränderliga. Mängden pengar i plånboken sätter gränser men kan också förändras. Så hur ska man förhålla sig för att bo bra men slippa oroa sig för ekonomin? Läs hela inlägget >

Privatekonomiska nyheter 2015

privatekonomiska nyheter, 2015, skatter, pensionssparande. reallöneökning, pension, studiemedel, boräntan, amorteringskrav, fordonsskatt, brytpunkt, ISK

Trots en turbulent höst i riksdagen finns goda förutsättningar för att 2015 blir ett relativt gott privatekonomiskt år för de flesta. Mycket tack vare väntade reallöneökningar, låg inflation, låga bolåneräntor, låga hyreshöjningar och att arbetslösheten i vart fall inte väntas stiga. Inga grupper drabbas av påtagliga försämringar. Däremot går pensionärer, arbetslösa och ensamstående föräldrar med underhållsstöd miste om de inkomstförstärkningar som föreslogs i regeringens budget i höstas. Det är dock tänkbart att regeringen kommer med nya förslag i vårpropositionen som presenteras i början av april 2015. Här är en sammanfattning av de förändringar som nu är beslutade. Läs hela inlägget >

Våras det för din ekonomi?

I dag kom regeringens ekonomiska vårproposition. Som väntat innehåller den inga konkreta förslag som direkt påverkar plånboken. Däremot öppnar finansministern för stora satsningar 2014. I höstbudgeten som presenteras i september kommer troligen ett förslag om lägre skatt för pensionärer och förmodligen också ett förslag om ett femte jobbskatteavdrag. Det skulle inte förvåna mig om höstbudgeten även innehåller andra förslag som ger mer pengar i plånboken. På presskonferensen poängterade nämligen finansministern att det är viktigt att hushållen tillförs pengar så att konsumtionen kan komma igång och hållas uppe nu när den ekonomiska utvecklingen i Sverige och Europa är svag. Läs hela inlägget >

Rusta dig mot arbetslöshet

 

Just nu är prognoserna för Sverige dystra, allt fler företag varslar personal och antalet företagskonkurser ökar framförallt i storstäderna. Och i fredags kom en ny undersökning som visade att arbetslöshet och sjukskrivning är det största orosmomentet i boendeekonomin. Inte prisfall, höga elpriser eller ökade räntor.

Signalerna kan knappast vara tydligare: det är dags att se över sin A-kassa.

Svara på fem frågor
När du har svar på dessa fem frågor har du bra koll och kan skruva ner oron:
1) Hur mycket får du ut i dag efter skatt?
2) Hur mycket får du ut om du blir arbetslös?
3) Hur mycket mindre är det i kronor och ören?
4) Klarar du av att leva på det?
5) Om inte; vilken är din plan B?

Upp till 5 440 kronor per månad om du inte är med i A-kassan
Är du inte med i en A-kassa men uppfyller grundvillkoren får du som mest 320 kronor per dag från Alfakassan. Det innebär ungefär 5 440 kr/månad efter skatt.

Upp till 10 800 kronor per månad om du är med i A-kassan
Är du med i en A-kassa och uppfyller kvalificeringsreglerna får du som mest 680 kronor per dag. Det innebär ungefär 10 800 kronor per månad efter skatt.

Möjlighet till mer via fackets inkomstförsäkring
En del fackförbund, men inte alla, erbjuder sina medlemmar en inkomstförsäkring som ofta kan ge upp till 80 procent av lönen före skatt. Men inkomsten efter skatt blir ännu lägre eftersom arbetslösa inte får något jobbskatteavdrag.
Här är ett räkneexempel:
Månadslön på 25 000 kr – skatt 6075 kr = man får ut 18 925 kr/mån efter skatt
A-kassa + inkomstförsäkring på 20 000 kr – skatt 5 950 kr = man får ut 14 050 kr/mån efter skatt.  I detta exempel får man alltså ut 4 900 kronor mindre i månaden när man är arbetslös eller 75 procent av vad man brukar få ut.

Rusta dig
Om svaret på fråga 4 är NEJ och du inte har en bra plan B kan du överväga följande:
* Kolla om du kan få inkomstförsäkring via facket.
* Överväg att teckna en privat inkomstförsäkring.
* Fundera på om du har något att sälja om du blir arbetslös.
* Försök öka på ditt buffertsparande.

Nu hoppas jag ju att varken du, jag eller någon annan ska bli av med jobbet men det är aldrig fel att rusta sig.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank

Så påverkar budgetpropositionen plånboken 2013

 

Nästa år satsar regeringen 23 miljarder på nya reformer. Merparten går till satsningar på järnväg och infrastruktur, forskning och sänkt bolagsskatt. Det är få förslag som direkt påverkar privatekonomin.  Här är en sammanfattning:

8 konkreta plånboksförslag
1) Sänkt skatt för pensionärer med i snitt 50 kronor per månad.
2) Bostadstillägget för ogifta pensionärer höjs med 170 kronor per månad.
3) Föräldrapenningens grundnivå höjs från 180 till 225 kronor per dag.
4) 80 procent av dagarna med föräldrapenning måste tas ut innan barnet fyller fyra år.
5) Skattereduktion för läxjälp även för gymnasieungdomar.
6) Studerande med barn får mer studiestöd eftersom tilläggsbidraget höjs med 10 procent per barn. För studerande med ett barn blir det en höjning med 520 kronor per år, med två barn 840 kronor och med tre barn 1040 kronor.
7) Mer förmånligt att prova på jobb när man har haft ekonomiskt bistånd i minst sex månader (socialbidrag) eftersom bara 75 procent av arbetsinkomsten ska beaktas när storleken på det ekonomiska biståndet beräknas.
8) Schablonavdraget för uthyrning av bostäder höjs från 21 000 till 40 000 kronor per år.

Några andra förslag som påverkar familjeekonomin
– Enklare att byta bank och jämföra lån.
– 600 miljoner under två år till bredbandsutbyggnad på landsbygden.
– Fortsatt investeringsstöd för solceller även nästa år.

Satsningar på jobb och bostäder
Det allra största privatekonomiska lyftet gör förmodligen den som får ett jobb efter att ha varit arbetslös en tid. Under nästa år satsas 2,2 miljarder kronor på ett jobbpaket för unga, 865 miljoner kronor för att motverka långtidsarbetslösheten och 200 miljoner kronor för att göra det mer förmånligt att gå från ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades socialbidrag) till ett jobb.

Enklare byggregler bör ge fler studentbostäder enligt budgetpropositionen och därför får Boverket i uppdrag att förenkla byggreglerna.  2013 sänks också fastighetsavgiften för flerfamiljshus, vilket man hoppas ska bidra till att fler hyresrätter byggs.

Vinnare
En vinnargrupp är de barnfamiljer som får föräldrapenning på grundnivån eftersom föräldrapenningen höjs från 180 till 225 kronor per dag.
En annan vinnargrupp är de som vill hyra ut sin bostad eftersom schablonavdraget höjs från 21 000 kronor till 40 000 kronor per år.

Förlorare
Pensionärer som har hemtjänst och betalar en hemtjänstavgift ser jag som förlorare eftersom de inte får något tillskott i hushållskassan. Visserligen sänks skatten och visserligen höjs bostadstillägget för ogifta med 170 kronor per månad men hemtjänstavgiften ökar med lika mycket eftersom hemtjänstavgiften beräknas på inkomsten efter skatt.
___________________________________________________________

Här nedan finns mer utförlig information om varje förslag.
Rubrikerna är länkade till regeringens förhandsinformation.

8 konkreta plånboksförslag

1) Sänkt skatt för pensionärer med i snitt 50 kronor per månad
Du som är pensionär får en skattesänkning på mellan 500 och 700 kronor per år, eller ungefär 50 kronor per månad. Detta blir den fjärde sänkningen av skatten på pensioner. Med den nya skattesänkningen har skatten på en genomsnittlig pension, 14 750 kronor per månad, minskat med ungefär 575 kronor sedan 2006.

2) Bostadstillägget för ogifta pensionärer höjs med 170 kronor per månad
Har du låg inkomst kan du ansöka om bostadstillägg. Är du ensamstående får du som mest 93 % av hyran upp till en maxhyra på 5 000 kronor per månad. Förra året infördes ett tillägg på 170 kronor och nu införs alltså ytterligare ett tillägg på 170 kronor. Det innebär att du som är ogift kan få maximalt 4 990 kronor i bostadstillägg nästa år.

Är du gift eller sammanboende får du som mest 93 % av hyran upp till en maxhyra på 2 500 kronor + förra årets tillägg på 170 kronor. Det innebär att ett tvåpersonershushåll också kan få som mest 4 990 kronor per månad i bostadstillägg nästa år.  Mer information om bostadsillägg finns på Pensionsmyndighetens hemsida.

Föräldrapenningen förändras och nattis byggs ut
3) Grundnivån i föräldrapenningen höjs från 180 kronor per dag till 225 kronor per dag
vilket innebär att grundnivån höjs från 5 400 kronor per månad till 6 750 kronor per månad.
Har du mycket låg inkomst eller ingen inkomst alls kan du få föräldrapenning på grundnivån i 390 dagar (13 månader) och därefter ytterligare 90 dagar (tre månader) på lägstanivån som också ligger på 180 kronor per dag för barn som är födda efter 1 juli 2006.
4) 80 procent av dagarna med föräldrapenning måste tas ut innan barnet fyller fyra år. Resterande dagar kan tas ut ändat tills barnet fyller 12 år. I dag kan föräldrapenning tas ut tills barnet fyller åtta år. Förändringen gäller alla som tar ut föräldrapenning.
Mer information om föräldrapenning finns på Försäkringskassans hemsida.

Förra året saknade mer än hälften av landets kommuner barnomsorgsplatser på kvällar, helger och nätter. För att påskynda utbyggnaden av nattisplatser får kommunerna dela på 108 miljoner kronor under nästa år.  

5) Skattereduktion för läxhjälp
Anlitar du någon som hjälper dina barn med läxorna kan du få skattereduktion. Sedan tidigare får man skattereduktion för läxhjälp när barnen går i grundskolan. Det nya är att även gymnasieelever omfattas.  Läxhjälp ses som ett husarbete på samma sätt som ombyggnationer, reparationer, underhåll, städning och annat. Husarbeten ger rätt till skattereduktion med halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år. Läxhjälp i hemmet kan kosta ungefär 325 kronor per timme, vilket innebär att en timmes läxhjälp i veckan i 30 veckor kostar 9 750 kronor. Med full skattereduktion blir kostnaden 4 875 kronor. Tänk på att skattereduktionen räknas av allra sist i deklarationen efter att du gjort andra avdrag. Viss skatt måste du alltid betala och det är därför inte säkert att du får maximal skattereduktion. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Det finns också möjlighet att få gratis läxhjälp, till exempel via Röda Korset, Mattecentrum och Lärarjouren.

6) Högre studiestöd till barnfamiljer
Om du studerar och har barn har du rätt att få ett tilläggsbidrag. Nästa år höjs tilläggsbidraget med 10 procent per barn, vilket innebär en höjning med 520 kronor per år för ett barn, 840 kronor för två barn och 1040 kronor per år för tre barn. Mer information om studiestöd för dig som har barn finns på CSN:s hemsida.

7) Mer förmånligt att prova på jobb när man har ekonomiskt bistånd
Det nya förslaget innebär att den som har haft ekonomiskt bistånd (som förr kallades socialbidrag) i minst sex månader och får en arbetsinkomst får behålla en del av arbetsinkomsten om han eller hon fortfarande är i behov av ekonomiskt bistånd.  I dag minskar det ekonomiska biståndet med lika mycket som arbetsinkomsten ökar. Nästa år minskar det ekonomiska biståndet med endast 75 procent av arbetsinkomsten. En ensamstående 25-åring som arbetar 25 procent, har en månadslön på 4 000 kronor och ansöker om ekonomiskt bistånd får drygt 900 kronor mer i plånboken nästa år.

8) Mer förmånligt att hyra ut bostaden
Schablonavdraget för uthyrning av bostäder höjs från 21 000 kronor till 40 000 kronor per år. Bor du i småhus får du dra av 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget. Det innebär att du kan hyra ut ditt hus eller ditt fritidshus för 50 000 kronor per år eller 4 167 kronor per månad skattefritt nästa år. Mer information om uthyrning av bostad finns på Skatteverkets hemsida.

Några andra förslag som påverkar familjeekonomin

Enklare att byta bank och jämföra lån
Vill du lösa ett bundet bolån i förtid kan det kosta en hel del pengar eftersom du får betala en ränteskillnadsersättning till banken. I dag saknas en enhetlig modell för hur ränteskillnadsersättningen beräknas. Därför ska en ny, enhetlig modell tas fram som är tänkt att göra det både enklare och billigare att lösa bundna bolån i förtid.

Dessutom ska Finansinspektionen ta fram förslag på hur information om lån ska utformas så att det blir enklare att förstå lånevillkoren och jämföra lån i olika banker. Förhoppningsvis ska dessa förslag göra det lättare för dig som vill byta bank. Mer information om att byta bank finns på den oberoende rådgivningssajten Konsumenternas Bankbyrå.

600 miljoner under två år till bredbandsutbyggnad på landsbygden
Satsningen beräknas ge ytterligare 30 000 hushåll på landsbygden tillgång till bredband. Bor du på landet och vill ha tillgång till bredband kan du och dina grannar gå samman och ansöka om ekonomiskt stöd för att kunna bygga ett eget bredbandsnät. Mer information och ansökningsblanketter finns på Post- och telestyrelsens hemsida.

Fortsatt investeringsstöd för solceller även nästa år
Vill du installera solceller i din villa kan ansöka om ett investeringsstöd som ger dig max 45 % av investeringskostnaden. Ansökan görs hos Länsstyrelsen och mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Satsningar på jobb och bostäder

Satsningar på jobb
Det allra största ekonomiska lyftet gör förmodligen den som får ett jobb efter att ha varit arbetslös en tid. A-kasseersättningen är max 680 kronor per dag eller ungefär 14 300 kronor per månad vilket blir ungefär 10 500 kronor per månad efter skatt. En månadslön på 25 000 kronor blir 19 100 kronor efter skatt.

Under nästa år föreslås satsningar för att ge arbetslösa bättre möjligheter till jobb:
1) Jobbpaket för unga. Under 2013 satsas 2,2 miljarder på bland annat drygt
18 000 nya utbildningsplatser på yrkesvux, högskolan, lärlingsvux och yrkeshögskolan.
2) Åtgärder för att motverka långtidsarbetslöshet. Under 2013 satsats 865 miljoner på bland annat 9 500 nya praktikplatser och arbetsmarknadsutbildningar i jobb- och utvecklingsgarantin.
2) Jobbsatsning för nyanlända invandrare. Under 2013 – 2016 satsas fyra miljarder på bland annat ett praktiskt basår som varvar praktik och utbildning och fler praktikplatser. Samtidigt får de nyanlända invandrare som inte fått arbete inom två år komma med i jobb- och utvecklingsgarantin.

Enklare byggregler för studentbostäder
Enklare byggregler bör ge fler studentbostäder enligt budgetpropositionen och därför får Boverket i uppdrag att förenkla byggreglerna. En egen bostad är viktigt för att kunna ta klivet in i vuxenvärlden och ta ansvar för sitt liv och sin privatekonomi. 248 000 ungdomar saknar i dag bostäder enligt bomässan UngBo12 i Malmö och 154 kommuner har brist på ungdomsbostäder till enligt Boverkets rapport ”Ungdomars boende – lägesrapport 2012”. Värst är situationen i storstäderna. 2013 sänks också fastighetsavgiften för flerfamiljshus, vilket man hoppas ska bidra till att fler hyresrätter byggs.

Budgetprocessen i korthet:
2011-09-20 – klockan 08.00 publicerar regeringen budgetpropositionen på hemsidan.
2011-09-20 – klockan 13.00 debatteras budgetpropositionen i riksdagen.
Oktober – november 2011 – Utskotten behandlar och sammanställer förslag för sina respektive områden. Finansutskottet sammanställer samtliga förslag.
December 2011 – Riksdagen fattar beslut om statens budget för år 2013.

För dig som vill få en snabb sammanfattning rekommenderar jag länken ”Budgeten 2013 på fem minuter” och sammanfattningen ”Satsningar i budgeten 2013”

Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank

 

Bra filmklipp om ekonomi

 

25 procent av vuxna svenskar har läsproblem. Det hävdar Centrum för Lättläst. Inte ens en van läsare brukar tycka att lagar, regler och blanketter är lätta att förstå. Därför gillar jag att myndigheter och andra aktörer satsar på pedagogiska verktyg, guider och filmer.

När du vill lära barn mer om ekonomi
Länkskafferiet drivs av Umeå Universitet. Sökordet ”privatekonomi” ger 21 träffar på bra länkar, spel och verktyg som hjälper dig att lära barn mer om ekonomi. Det mest arbetade spelet är Penningborg som riktar sig till barn i åldern 7-9 år. Spelet handlar om pengars värde och var pengar kommer ifrån. I Penga-stian kan barnen träna på huvudräkning och i spelet Spargrisen kan barnen tjäna eller spendera mynt.

När du är ung
I filmen Koll på cashen berättar Hanna, Nils och Fredrik om hur de hanterade livet och ekonomin när de flyttade hemifrån. Jag gillar filmen eftersom de bjuder på sig själva och berättar både om det som gått bra och det som gått snett.

Ung Konsument har gjort flera filmer på temat Blåst eller inte blåst. I filmerna berättar ungdomar om sina bästa och sämsta köp.

När du studerar
I Konsumentverkets film Ekonomin när du studerar berättar Alexandra hur hon försöker göra för att inte få panik i plånboken när hon pluggar. Hon berättar om studielån, bostadsbidrag, extrajobb och sina bästa spartips. CSN:sinteraktivasnabbguide om studiemedel är också bra.

När du köper hus
Att köpa hus är en stor affär med många fallgropar. I Konsumentverkets film Ekonomi när du köper bostad berättar Pia och Henrik om sitt husköp och vilka kostnader som tillkom. Filmen är kort men tack vare att Pia och Henrik är avspända och konkreta tycker jag att filmen är jättebra. På den oberoende sajten www.omboende.se finns Fastighetsmäklarnämndens film Köpa bostad via mäklare.

När du får barn
Väntar du barn vill jag rekommendera Konsumentverkets film Vad händer med ekonomin när man får barn? Till filmen finns flera bra artiklar; vad spädbarnsutrustning kostar, hur inkomsterna förändras, vilka utgifter som dyker upp och mamman Martinas fem bästa ekonomiska tips. Försäkringskassans Föräldraguide innehåller 15 korta filmklipp där du får reda på det mesta du behöver veta om ledighet vid graviditet, föräldrapenning, barnbidrag och hur pensionen påverkas när du är föräldraledig.

När du blir arbetslös
I Konsumentverkets film Vad innebär det för ekonomin om du blir arbetslös? berättar Anneli hur hon gjorde för att anpassa sig till lägre inkomst. Till filmen hör flera bra artiklar. Där finns en checklista, en utförlig redogörelse för hur ekonomin förändras och 10 tips för att få koll på ekonomin.

När du blir sjuk
I Försäkringskassans film Sjukskrivningsuiden får du svar på frågor om din sjukpenning; hur du ansöker, hur mycket du får och hur du följer ditt ärende.

När du vill få koll på din kommande pension
Vill du snabbt veta hur pensionssystemet fungerar och hur du enkelt får en pensionsprognos rekommenderar jag varmt den tre minuter långa videointroduktionen på Min Pension.se .
Pensionsmyndighetens Fondvalsguide är ett mycket bra pedagogiskt hjälpmedel för dig som själv vill placera din premiepension.

Jag har pratat med informationsansvariga på några myndigheter och de flesta vill satsa mer på film- och videoproduktion, så detta får vi säkert se mer av framöver. Bra tycker jag, eftersom filmklipp kan göra tråkig information roligare och lättare att förstå.

Självklart kan du kommentera blogginlägget men om du vill får du gärna diskutera det här blogginlägget eller ställa frågor på min Facebooksida. Där hittar du också andra tips. Välkommen!

2012-05-21
Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank